AANLEIDING

Het Edese landschap bepaalt de identiteit en de aantrekkelijkheid van de gemeente. De combinatie van een stedelijke kern en een groot landelijk gebied maakt de gemeente Ede uniek. De dorpen hebben ieder een eigen karakter. Daarnaast heeft gemeente Ede prachtige landschappen en natuurgebieden. In het bestuursakkoord 2018-2022 is vastgelegd dat het groene kapitaal gekoesterd, versterkt en optimaal gebruikt moet worden. Groen is daarbij het kapitaal van de gemeente, niet alleen voor gebruik en beleving, maar ook voor biodiversiteit, gezondheid en klimaatadaptatie.

Ter bescherming en versterking van dit groene kapitaal wil de gemeente Ede gaan bouwen aan een robuust raamwerk van groen en water. Dit raamwerk dooradert vanuit het buitengebied via de groene linten en blauwe lopers in de stads- en dorpskernen en wordt waar mogelijk gecombineerd met fiets- en wandelpaden om recreatie en toerisme bevorderen. Waardevolle structuren moeten duidelijker worden onderscheiden, behouden blijven en versterkt door ontbrekende schakels in te vullen. Hiervoor is een integraal groenbeleidsplan nodig.

OPGAVE

NAAR INTEGRAAL GROENBELEIDSPLAN

Het huidige groenbeleid, vastgesteld in 2003, is verouderd en sluit niet goed aan bij de huidige ambities van de gemeente Ede. Om goed sturing te kunnen geven aan deze ambities is het noodzakelijk om gezamenlijk de groene ambitie voor de gemeente Ede te bepalen en deze te koppelen aan de blauwe ambitie, zodat integraal sturing gegeven kan worden aan de groenblauwe koers.

De hoofdlijnen vanuit onder andere de Visie Openbare Ruimte (2016) en de Stadsvisie Ede, omgevingsvisie Ede-Stad 2030 (2017) moeten vertaald worden in het op te stellen groenbeleid. In het beleidsplan moet de nieuwe ambitie bepaald worden, die verbonden is met de speerpunten uit het bestuursakkoord:

  • groenkwaliteit, -identiteit en beheersbaarheid
  • ecologie, biodiversiteit
  • food, voedselbossen en volkstuinen
  • klimaatadaptatie (o.a. hemelwater en hittestress)
  • recreatief gebruik en routes
  • participatie

 

Het groenbeleidsplan moet aansluiten op de al bestaande beleidsdocumenten, zoals onder andere het Bomenbeleidsplan (2015) en het Programma Biodiversiteit ‘Samen sterker met natuur’ (2019).

Menu