BELEIDSKADERS

Door het verbinden van groen- en natuuropgaven aan recreatie en toerisme, wateropgaven, infrastructuur enzovoort kan veel maatschappelijk en ecologisch winst worden geboekt. Zo zijn wegen niet langer een obstakel voor natuurontwikkeling en biodiversiteit, maar kan infrastructuur juist een belangrijk onderdeel zijn van nieuwe groene ambities, als verbindende groene drager. Ook kan natuur inclusief ontwikkelen en beheren bijdragen aan opgaven voor klimaatadaptie, welzijn en leefbaarheid. De gemeente Ede heeft reeds voor de verschillende beleidsterreinen tal van visies, structuur- en beleidsplannen en ambitiedocumenten opgesteld, waarin het groen een essentiële rol speelt. Bij de ontwikkeling van het groenbeleidsplan zijn de volgende structuur- en beleidsplannen een belangrijke basis voor dit document:

Stadsvisie Ede-stad 2030 (2017)

In de stadsvisie Ede wordt groen beschouwd als het kapitaal van de stad. Bodem, groen en water zijn waardevol voor gebruik en beleving, maar vooral ook voor biodiversiteit, gezondheid en klimaatadaptatie. De stad ontwikkelt daarvoor een ruimtelijk raamwerk waarin groene, recreatieve en ecologische kwaliteiten van de stad en het buitengebied zijn geborgd. Bestaand groen en water worden beschermd, de samenhang wordt vergroot en waar mogelijk komt nieuw groen en water tot stand. In de stadsvisie is een  Ruimtelijke Waardenkaart opgenomen, die richting in het bepalen van de waarde van stedelijk groen, water en openbare ruimte. Waardevol groen op stedelijk niveau en binnen de bebouwde kom is de hoofdgroenstructuur (inclusief het wijkgroen en oppervlaktewater) en het waardevol particulier groen.

Groenstructuur en Groenbeleid Ede (2001)

In het Handboek Groenstructuur en Groenbeleid Ede 2001 zijn de hoofdgroenstructuur, de wijkgroenstructuur en het woonomgevingsgroen van de gemeente vastgelegd, met maatregelen voor gebruik en beheer. Voor de hoofdgroenstructuur is uitgegaan van een landschappelijke indeling in drie zones: Gelderse Vallei, Overgangszone en de Veluwe. Dit vormt ook het uitgangspunt voor het huidige Groenstructuurplan.

Structuurvisie Buitengebied Ede (2011)

In de structuurvisie Buitengebied Ede biedt de gemeente ruimte aan de dynamiek van het buitengebied. De visie zet de koers uit voor het buitengebied van Ede met richtinggevende beleidsuitspraken voor de op te stellen bestemmingsplannen en ander ruimtelijk beleid. Daarnaast zet het plan concrete uitvoeringslijnen uit voor de korte en middellange termijn.

Beeldkwaliteitsplan Buitengebied Ede (2011)

Het Beeldkwaliteitsplan Buitengebied Ede is opgesteld om kansen te bieden aan veranderingen en ontwikkelingen in het buitengebied, met als doel bestaande kwaliteiten te behouden en minder mooie plekken te verbeteren.

Structuurvisie Bennekom 2030 (2016)

De structuurvisie Bennekom schetst een ruimtelijk toekomstperspectief voor de dorpskern van Bennekom waarin sociale, economische, milieutechnische en ruimtelijke ambities samenkomen. Binnen de visie zijn de permanente, zichtbare en kenmerkende structuren van Bennekom in beeld gebracht, die zowel fysiek als ook in het collectieve geheugen de vorm van het dorp in de tijd laten voortduren. Deze kaart biedt aanknopingspunten voor ontwikkeling vanuit actuele structuurdragers.

Cultuurhistorische waardenkaart Ede (2013)

De Cultuurhistorische Waardenkaart (CHWK) Ede is opgesteld om de belangen van cultuurhistorie volwaardig mee te kunnen wegen bij de ontwikkeling van ruimtelijk beleid. Voor de totstandkoming van de CHWK zijn historische groenstructuren als landschapselementen geïnventariseerd en in kaart gebracht. Het belang van de groenstructuren zit in het contrastrijke en onderscheidend vermogen tussen verschillende typen landschappen. Vanwege dit grote belang zijn voor het agrarisch buitengebied in principe alle groenstructuren (via bureaustudie) op kaart gezet.

Visie Openbare Ruimte, gemeente Ede (2016)

De Visie Openbare Ruimte is de vertaling van de Visie Ede 2025 en sluit nauw aan bij de structuurvisies. Het is de praktische uitwerking hiervan voor de openbare ruimte. Daarnaast dient de Visie Openbare Ruimte als kapstok voor het beleid uit de  (vak)disciplines/beleidsvelden. Als ambitie gaat Ede voor een groene, gezonde en actieve stad, waarbij groen ter versterking van groene structuren wordt ingezet en voor plekken om elkaar te ontmoeten. Een goede, gedifferentieerde basiskwaliteit in inrichting en beheer moet zorgen voor een goede beleefomgeving. Op hoger schaalniveau beschrijft de visie de ambitie om door versterking van de groen-blauwe samenhangende structuur de groene en recreatieve kwaliteit van de gemeente te versterken. Op het schaalniveau van de wijk zet de visie in op het behouden en creëren van ‘kleine parkjes en pleintjes’, verspreid door alle wijken heen.

Bomenbeleidsplan gemeente Ede (2013)

Het bomenbeleidsplan geeft voor de hoofd- en wijkstructuur van de gemeente Ede een uitwerking van streefbeelden en sferen, waarbij belangrijke uitgangspunten zijn ‘een passend groen karakter’ en een realistische en praktische omgang met de ruimte.

Klimaateffectenatlas Ede (2016)

De Klimaateffectatlas voor de gemeente Ede geeft een overzicht van de effecten van klimaatverandering in 2050. Met deze atlas geeft de gemeente Ede invulling aan de stresstest, die de knelpunten in beeld brengt. Het belangrijkste doel van deze atlas is het creëren van bewustwording over klimaatverandering. Het klimaat verandert en daar moeten we ons op voorbereiden (klimaatadaptatie). Dit vraagt niet alleen acties van de riool- en waterbeheerder, het onderwerp raakt ons allemaal. We moeten gezamenlijk werken aan oplossingen. Daarmee is deze atlas ook bedoeld als bouwsteen voor de omgevingsvisie en omgevingsplannen.

Programma biodiversiteit, Gemeente Ede

Het Programma Biodiversiteit is ontwikkeld ter inspiratie om de komende jaren samen de schouders te zetten onder de bescherming van de soortenrijkdom in de gemeente Ede en wordt meegenomen in de totstandkoming van de omgevingsvisie Ede. Uitgangspunt is dat biodiversiteit een essentieel onderdeel uit van het natuurlijk kapitaal en daarom bij ruimtelijke ontwikkeling vanaf de start integraal meegenomen moet worden. Het vormt de basis voor een gezonde leefomgeving en een gezond en duurzaam voedselsysteem.

Voedsel: Eetbaar groen, voedselbossen en volkstuinen

De gemeente Ede gelooft dat een gezond klimaat en een gezonde mens beginnen bij een betere voedselketen. Om die rede  heeft de gemeente zich in 2015 tot doel gesteld gezond en duurzaam voedsel voor iedereen in Ede. Via beleid, waarin economie, gezondheid en duurzaamheid samenkomen, probeert de gemeente bij te dragen aan een gezonde leefomgeving voor haar inwoners.  De uitwerking gebeurt op lokaal, regionaal en internationaal niveau met verschillende partners en via diverse programma’s, waaronder Citydeal ‘Voedsel op de stedelijke agenda’, ‘Foodvalley’ en ‘Alliantie Voeding’.

Visie Recreatie en Toerisme Gemeente Ede 

Samen met stakeholders uit het werkveld heeft de gemeente Ede een visie op toerisme en recreatie gemaakt, die richting geeft aan het beleid voor de komende jaren. De beleving van natuur op de Veluwe is en blijft een van de belangrijkste pijlers waarop recreatie en toerisme steunt. Natuur, landschap en cultuur zijn het startkapitaal en moeten beter beleefbaar gemaakt worden, om eveneens beter benut te kunnen worden. Een samenhangend wandelaanbod en gebundelde aanbod van routes kan hierop inspelen.

Levend Landschap

De gemeente Ede biedt haar inwoners ruimte om mee te werken aan de groene omgeving, initiatieven te delen en uit te voeren. Dit gebeurt in samenwerking met dorpsraden en Stichting Landschapsbeheer Gelderland onder het programma Levend Landschap, waarbinnen diverse cursussen worden aangeboden gericht op theorie en praktijk op het gebied van landgoederen, biodiversiteit en landschap.

Bouwstenen van het bijenlandschap
Groene Cirkels, samenwerken aan het bijenlandschap
Menu