Cultureel erfgoed

NOORDPEIL werkt aan actuele landschappelijke en stedelijke opgaven met de identiteit van het verleden als inspiratie. Onze werkwijze begint daarom altijd met een analyse van de historische ontwikkelingen van een gebied. Daarbij onderzoeken we aan de hand van oude kaarten en andere geschreven bronnen de identiteit van de plek, belangrijke structuren en bepalende gebeurtenissen. Zo geven we de ruimtelijke en historische ontwikkelingen vorm. We leggen de erfgoedwaarden bloot en doorgronden de essentie van het gebied. Dit verwerken we in beeldende cultuurhistorische en tuinhistorische onderzoeken of waardestellingen. Ook gebruiken we de opgedane kennis bij planvorming of (omgevings)visietrajecten. Kennis van het verleden kan namelijk uitstekend ingezet worden bij de uitwerking van complexe en gebiedsgerichte ruimtelijke opgaven.

Cultuurhistorisch en tuinhistorisch onderzoek

Het inzichtelijk maken van historische ontwikkelingen en het uitdragen van de vele verhalen en betekenissen van cultuurhistorisch waardevolle gebieden is van groot belang voor de instandhouding en waardering.

NOORDPEIL heeft jarenlange ervaring met de uitvoering van cultuurhistorisch en tuinhistorisch onderzoek. Vanuit een interdisciplinaire aanpak en met gebruik van nieuwe onderzoeksmethoden tonen we opeenvolgende tijdperken en onderzoeken we de contextuele, gebruiks- en bewoningsgeschiedenis. Hiermee wordt de bijzondere kwaliteit van een plek vastgelegd en kunnen uitgangspunten en ontwerpprincipes voor het behoud en voor de versterking van ruimtelijke kwaliteit worden bepaald. We werken hiervoor onder andere volgens de richtlijnen de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Hiermee wordt systematisch (tuin)historisch onderzoek verricht en kunnen de cultuurhistorische waarden worden vastgelegd.

Dankzij onze ruime ervaring met deze onderzoeksmethode beschikken we over veel kennis van het groene erfgoed (tuinen, parken en het cultuurhistorisch landschap) van met name Noord-Nederland. Daardoor zijn we bovendien in staat om effectief onderzoek te verrichten en snel tot de essentie te komen, die we vervolgens in tekst en beeld vertalen. Waar mogelijk combineren we cultuurhistorisch en tuinhistorisch onderzoek met uitvoeringsprojecten of subsidieaanvragen.

projecten en publicaties

Groene Parels in Overijssel, wandelen door lommerrijke landschapsparken

Ottens, W, E. van der Laan-Meijer en K. Bevaart (2019),Groene Parels in Overijssel. Wandelen door lommerrijke landschapsparken’, Zwolle; Waanders Uitgevers

Fogelsanghstate, van Kloostertuin tot landschapspark

Laan-Meijer, E. van der en W. Ottens (2018), Fogelsanghstate, Van Kloostertuin tot landschapspark, Gorredijk; Bornmeer