klimaat en water

Water is een verbindende factor in het verleden en in de toekomst van ons land. In Nederland zijn we opgegroeid met de strijd tegen het water en onze omgang met water en waterveiligheid is internationaal bekend.

Dankzij verschillende grote projecten als ‘Ruimte voor de Rivier’ hebben we in Nederland ervaring opgedaan in het aanvliegen van wateropgaven vanuit een breed perspectief. Grote kansen liggen er echter nog in het verbinden van ruimtelijke kwaliteit en de cultuurhistorie van wateropgaven. Dit wordt in toenemende mate urgent bij opgaven die het gevolg zijn van klimaatadaptie. Aanhoudende droogte, het versterken van onze kustverdediging en rivierbescherming, maar ook het tegengaan van hittestress zorgen voor complexe gebiedsontwikkelingen. Hiervoor is een integrale benadering, samenwerking, kennis van historie en ruimtelijk ontwerp onontbeerlijk.

erfgoed en klimaatadaptatie

Landgoederen hebben in toenemende mate last van wateroverlast (pieken) en aanhoudende droogte. Dit kan vergaande gevolgen met zich mee brengen. Vooral monumentale tuinen, parken en gebouwen hebben hier last van. Waterpartijen komen droog te staan, de vitaliteit van bomen wordt ernstig bedreigd en de droogte kan zelfs leiden tot aantasting van de fundamenten van oude, monumentale bouwwerken.

Oplossingen moeten worden gezocht in een aanpak op maat. Hierbij is kennis van de historie, de ruimtelijke kwaliteiten, het (historische) watersysteem, bomen en planten essentieel. Alleen door deze onderdelen met elkaar te verbinden kunnen robuuste, duurzame en bij het landgoed passende maatregelen worden gevonden.

Kwaliteitsplan Menkemaborg

Momenteel werkt NOORDPEIL in opdracht van Stichting Menkemaborg aan een kwaliteitsplan voor het borgterrein van de Menkemaborg en de omgeving. Aanleiding vormde de slechte staat van de (monumentale) bomen. Deze urgente revitaliseringsopgave leidde al snel tot een gebiedsontwikkeling. Hierbij worden de wateropgaven en klimaatadaptatie verbonden aan kansen voor het vergroten van de leefbaarheid in deze krimpregio, het versterken van biodiversiteit en het verbinden van diverse erfgoedlocaties (herbestemming en aardbeving problematiek). Daarbij wordt samengewerkt met Stichting Menkemaborg, Provincie Groningen, gemeente Het Hogeland, Waterschap Noorderzijlvest en Natuurmonumenten.

Wat kan noordpeil doen?

  • Gedegen historisch onderzoek; noodzakelijk voorafgaand aan ruimtelijke planvorming.
  • Ruimtelijk ontwerp; landschapsarchitecten leggen verbanden en zorgen voor ruimtelijke kwaliteit.
  • Partijen samenbrengen; participatie en circulaire samenwerking vergroot kwaliteit van de oplossing en verstevigt het draagvlak.
  • Schakelen van klein naar groot; denken vanuit koppelkansen in gebiedsontwikkeling en (co)financiering.