Resultaten ideeënsessie kwaliteitsimpuls Langweer

Maandag 24 juni 2024

Kwaliteitsimpuls Langweer

Duurzame leefomgeving en vitale logies

De allure van het verleden bepaalt dat Langweer het mooiste watersportdorp van Fryslân was. In ieder geval is het sfeervol en pittoresk én het ligt aan één van de mooiste meren van Fryslân. Door de centrale ligging is het dorp een ideale uitvalsbasis om prachtige vaar- en zeiltochten te maken. De Tegenwoordige Staat van Friesland meldde al in 1788 over dit voormalige grietenijdorp dat: door oudheid vermaard, is het voornaamste Dorp der Grieteny. … Ten Oosten en Westen heeft men hier schoone weidlanden, benevens heerlyke plantagien, die geheel tot aan den algemeenen rydweg loopen, en schoon brandhout geeven. … Hier woonen derhalve veele Schippers, die met dit hout naar Holland en elders vaaren, en in dit Dorp een bekwaame haven hebben, om, geduurende den winter, hunne schepen op te leggen. Langweer bestaat uit eene schoone buurt huizen, versierd met twee ryen Lindeboomen.

Plannen uit het verleden zijn geheel van de baan.

Sterker nog, zowel de provincie Fryslân als de gemeente De Fryske Marren willen alleen ontwikkelingen toestaan, die bijdragen aan de kwaliteit van het dorp en het landschap. Deze zijn vastgesteld in diverse omgevingsvisies en uitvoeringsprogramma’s voor recreatie en toerisme. De gemeente zet nu in op particuliere initiatieven om gezamenlijk te werken aan de opwaardering naar een beter toeristisch aanbod. Daarbij is de urgente opgave om het dorp te vergroenen, de biodiversiteit te vergroten en bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuwe energievormen. Ook in Langweer speelt de behoefte naar woningen voor starters en senioren.

Toewerken naar de mooiste waterrecreatie-bestemming van de wereld

Hoe kan Langweer de allure van het verleden benutten om toe te werken naar de mooiste waterrecreatiebestemming van de wereld, een ambitie van deze gemeente? Dat kan door een aantrekkelijke, groene leefomgeving te ontwikkelen met vitale voorzieningen en logiesaccommodaties. Meeliften met vernieuwende projecten, zoals circulair biobased bouwen in een natuurlijke omgeving, om jaarrond aantrekkelijke accommodaties te kunnen aanbieden voor jong en oud, geeft Langweer weer nieuwe allure. Als een ideale uitvalsbasis voor vaar- en zeiltochten en zeker ook de wandel- en fietstochten door dit bosrijke- en  landschappelijke gebied. Een gastvrij concept van ondernemers en bewoners voor bezoekers, die jaarrond kunnen genieten van de voorzieningen, activiteiten en accomodaties in dit unieke gebied.

Kansen voor een groen, vitaal en levendig watersportdorp

Groen is voor veel inwoners en bezoekers van Langweer van grote waarde. Groen is belangrijk voor een fijne en gezonde leefomgeving en is hard nodig om onze gemeente te beschermen tegen droogte, hitte en extreme regenval.

De kansen voor de toekomst om van Langweer weer een vitaal en levendig watersportdorp te maken, hangt mede af van een gedeelde dorpsvisie voor jong en oud. Zij verdienen het om hun belangen en behoeften terug te zien in een dorpsvisie.

Een dorpsvisie van bewoners én ondernemers, die mede afhankelijk zijn van het aantal bezoekers dat langer in Langweer verblijft. Om in de toekomst een aantrekkelijke, groene leefomgeving te creëren met vitale voorzieningen en logiesaccomodaties is het van belang dat gezamenlijk gekeken wordt naar de actualisering van de huidige dorpsvisie uit 2008. Nu de kans er is om mee te denken tijdens een ideeënsessie over de toekomst van Langweer; wordt het één van de mooiste watersportkernen in Fryslân of vertrekken de jongeren en wordt het een dorp voor senioren.

NB

De initiatiefnemers Rotteveel-M4 en Waterfront Fryslân BV hebben het plan ‘Waterpark Langweer’ uit 2019 met 199 vakantiewoningen ingetrokken. Zij zijn nu de opdrachtgever van NOORDPEIL landschap.erfgoed om op basis van belangen en behoeften van bewoners en ondernemers uit Langweer een kansenkaart samen te stellen. Deze vormt de basis voor nieuwe ontwikkelingen op basis van het gemeentelijk en provinciale beleid.

identiteit Langweer en omgeving

De identiteit zegt veel over een gemeente of regio en toont het onderscheidende karakter van het gebied. Met de methode voor Dorps DNA worden de karakteristieke kernkwaliteiten van een dorp of stad vastgelegd. Het ontrafelen van de kwaliteiten in vier verschillende lagen (vier ‘dragers’; groen, water, wegen en bebouwing) zorgt ervoor dat de (historische) structuur van het dorp in beeld wordt gebracht. Juist de historische identiteit vormt de basis voor de kwaliteit, de gebiedsspecifieke kenmerken en de typerende bouwstenen van de dorpen waardoor elk dorp (of stad) herkenbaar is. Eigentijdse ontwikkelingen die voortbouwen op die historische identiteit versterken de kwaliteit en de samenhang. Hiermee vormt het verleden de inspiratie voor toekomstige ontwikkelingen. In het recent goedgekeurde uitvoeringsprogramma recreatie & toerisme van gemeente De Fryske Marren is toegelicht hoe dit op 3 manieren versterkt kan worden:

  1. Met de regio bepalen wat het (onderscheidende) DNA van de regio en verschillende deelgebieden is, zodat dit gebruikt kan worden in productontwikkeling en in marketing en communicatie.
  2. Het uitwerken en versterken van de verhalen van de regio. Waar mogelijk aansluiten bij de initiatieven die al gaande zijn vanuit de erfgoedsector.
  3. Inzetten op manieren om de verhalen op een passende manier onder de aandacht te brengen. Bij voorkeur gekoppeld aan dagrecreatief aanbod en (bestaande) routes.

Interviews betrokken partijen

Verslag en resultaten

Verslag en resultaten (binnenkort)

bronnen

Contact

Vragen of opmerkingen kunnen gemaild worden naar: INFO@NOORDPEIL.NL  of bel naar: 0515 424 048 (bereikbaar van maandag tot donderdag)