Kwaliteitsimpuls langweer

In het verleden zijn er verschillende plannen ontwikkeld voor Langweer. Zo is in 2019 het ‘Waterpark Langweer’ aan de bewoners en ondernemers gepresenteerd. De initiatiefnemers Rotteveel-M4 en Waterfront Fryslân BV hebben dit plan van 199 vakantiewoningen ingetrokken.

Aangezien er een aantal opgaven spelen die voor de toekomst van Langweer relevant zijn hebben de initiatiefnemers de opdracht aan NOORDPEIL landschap.erfgoed te Sneek gegeven om een verkenning te doen naar de behoeften en belangen van de verschillende organisaties van Langweer. Deze verkenning is in maart uitgevoerd aan de hand van een kleine tiental interviews met  verschillende organisaties en betrokkenen uit Langweer. Deze resultaten worden ook besproken met de Gemeente De Fryske Marren om de verdere samenwerking af te stemmen.

Dit initiatief sluit aan bij het provinciale en gemeentelijke beleid om tot duurzame ontwikkelingen te komen, die de leefbaarheid en vitaliteit van Langweer ten goede komen. Het ‘Programma recreatie en toerisme De Fryske Marren’ (december 2021) levert een nieuwe werkwijze op. Het gaat ook om een aantrekkelijke en groene omgeving voor de jeugd en jongeren. Om voorzieningen in stand te houden is het wenselijk om jaarrond een aantrekkelijk gebied te realiseren voor recreanten, bewoners en ondernemers. Dit kan onder andere door het realiseren van vitale logiesaccommodaties. Naast de behoefte aan starters- en seniorenwoningen is het ook van belang dat Langweer in 2030 een alternatieve energievoorziening heeft voor het gas.

Medio mei zal een ideeënavond worden gehouden om de belangen en behoeften voor de kwaliteitsimpuls in beeld te brengen. Daarbij wordt zoveel mogelijk samengewerkt met lopende initiatieven en plannen. Namens de initiatiefnemers kan NOORDPEIL landschap.erfgoed meer informatie geven over dit initiatief.

identiteit

De identiteit zegt veel over een gemeente of regio en toont het onderscheidende karakter van het gebied. Met de methode voor Dorps DNA worden de karakteristieke kernkwaliteiten van een dorp of stad vastgelegd. Het ontrafelen van de kwaliteiten in vier verschillende lagen (vier ‘dragers’; groen, water, wegen en bebouwing) zorgt ervoor dat de (historische) structuur van het dorp in beeld wordt gebracht. Juist de historische identiteit vormt de basis voor de kwaliteit, de gebiedsspecifieke kenmerken en de typerende bouwstenen van de dorpen waardoor elk dorp (of stad) herkenbaar is. Eigentijdse ontwikkelingen die voortbouwen op die historische identiteit versterken de kwaliteit en de samenhang. Hiermee vormt het verleden de inspiratie voor toekomstige ontwikkelingen.

In het recent goedgekeurde uitvoeringsprogramma recreatie & toerisme van gemeente De Fryske Marren is toegelicht hoe dit op 3 manieren versterkt kan worden:

  1. Met de regio bepalen wat het (onderscheidende) DNA van de regio en verschillende deelgebieden is, zodat dit gebruikt kan worden in productontwikkeling en in marketing en communicatie.
  2. Het uitwerken en versterken van de verhalen van de regio. Waar mogelijk aansluiten bij de initiatieven die al gaande zijn vanuit de erfgoedsector.
  3. Inzetten op manieren om de verhalen op een passende manier onder de aandacht te brengen. Bij voorkeur gekoppeld aan dagrecreatief aanbod en (bestaande) routes.

Interviews belanghebbende partijen

Vragenlijst

Verslag en resultaten (half april)

Ideeënsessie mei 2024

Presentatie ideeënsessie mei 2024

(Volgt)

Verslag en resultaten

(Volgt)

Planning

Maart/april – Voorbereiding

In de voorbereidende fase zijn belanghebbende partijen geïnformeerd. Met die partijen is een overleg ingepland om de huidige belangen en behoeften over de leefomgeving van Langweer te bespreken, dat betreft onderstaande partijen.

  • Plaatselijk Belang Langweer
  • Ondernemers Vereniging Langweer
  • Vereniging Promotie Langweer
  • Jongeren
  • Vereniging Van Eigenaren Villapark Langweer
  • Initiatiefgroep ‘Behoud Hoekerpolder’

April – Overleg gemeente De Fryske Marren

Op 24 april is er een overleg met gemeente De Fryske Marren gepland om de resultaten van de interviews te bespreken.

Mei – Ideeënsessie ‘Duurzame leefomgeving & Vitale Logies voor Langweer’

Na de interviews/overleggen zal er een samenvatting worden opgesteld om de belangrijkste belangen en behoeften van alle betrokken partijen in kaart te brengen. Op basis daarvan wordt een ideeënsessie georganiseerd om dit nader uit te werken!
De ideeënsessie is bedoeld voor ondernemers en bewoners van Langweer. De avond zal bestaan uit een plenair gedeelte met een presentatie over het DNA van Langweer. Vervolgens wordt in groepen van 8 personen gewerkt om ideeën voor Langweer in beeld te brengen. Duurzame thema’s als energie, woningbouw, voedsel, biobased bouwen zullen uitgebreid aan bod komen!

Vervolg

De resultaten van de ideeënsessie worden uitgewerkt in een beeldend verslag en vormt de input voor de kwaliteitsimpuls Langweer. Met gemeente De Fryske Marren wordt bepaald wat de vervolgstappen zullen zijn.

 

bronnen

Contact

Vragen of opmerkingen kunnen gemaild worden naar: INFO@NOORDPEIL.NL  of bel naar: 0515 424 048 (bereikbaar van maandag tot donderdag)