Omgevingsvisie als identiteit

omgevingswet

Identiteit van de leefomgeving is een belangrijke, gemeenschappelijke gedragen kwaliteit. Het gaat daarbij om de verhalen en de structuren van het verleden die een belangrijke waarde hebben in de toekomst. Bij het verduurzamen van de kwaliteit van onze leefomgeving neemt de kwaliteit van het verleden een belangrijke plaats in.

Vanaf 2021 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Deze wet voegt 26 bestaande wetten samen, zoals wetten met betrekking tot erfgoed, ruimtelijke ordening, water, natuur en milieu. Dit wordt gedaan om plannen beter op elkaar af te stemmen en om waterschappen, gemeenten en provinciën meer ruimte te geven met betrekking tot het opstellen van hun eigen omgevingsbeleid.

Omgevingsvisie

Een toekomstbestendige omgevingsvisie gaat in op de specifieke kwaliteiten van een gebied met zijn bewoners. Wat zijn de kwaliteiten binnen een regio en hoe behoud je deze. Waar liggen juist de knelpunten en op welke manier kan je deze aanpakken? Wat is duurzame energie en hoe zit het eigenlijk met de majeure opgaven, zoals klimaat en water? Waaruit bestaat een gezonde leefomgeving en hoe veilig is onze eigen regio eigenlijk?  Allemaal onderwerpen die in de omgevingsvisie vastgelegd worden.

Participatie

Participatie is een essentieel onderdeel van de omgevingswet. Door vroegtijdig samen te werken en niet van hogerhand een visie op te stellen, worden vanuit verschillende kanten ideeën gebundeld en wordt de kwaliteit en het draagvlak versterkt. Participatie is een inspirerend onderdeel van het opstellen van de toekomstvisie. Bij elke fase past een eigen aanpak. Dit betekent dat er een actieve rol van de samenleving verwacht wordt.

Interactief en inspirerend proces

Wij hebben ruime ervaring in het opstellen van structuurvisies, groenbeleidsplannen, centrumvisies, cultuurhistorische onderzoeken en erfgoedstudies die onderdeel van de omgevingsvisie kunnen zijn. Daarbij hebben we al vanaf 2004 methodes ontwikkeld om met bewoners, organisaties en andere groepen te werken aan visies en toekomstige opgaven. Wij vinden het belangrijk om samen met bewoners, ondernemers, overheid, organisaties en andere betrokkenen tot een gemeenschappelijk visie te komen. Hoe mooi is het om alle kennis en kunde onder de bevolking, samen te smelten tot één gemeenschappelijk doel? Zo versterk je de eigen identiteit!

NOORDPEIL bestaat uit een interdisciplinair team van landschap en erfgoed om het proces voor een omgevingsvisie op te stellen. Interactieve visualisaties en inspirerende verbeeldingen zijn een belangrijk onderdeel van het eindproduct. Wij begeleiden en coördineren bewonersavonden en werkgroepen en werken dit uit tot inspirerende producten met hoogwaardige visualisaties.

Graag denken we mee om samen te werken aan een interactief proces om zo een inspirerende en beeldende visie op te stellen. Vragen?

projecten