AANPAK

Samenwerking, participatie en draagvlak zijn essentieel in deze tijd, zeker als het gaat om afstemming met de omgevingsvisie. Ze vormen een actueel inhoudelijk thema als onderdeel van het proces. De verhoudingen tussen de overheid en burgers, bedrijven en belanghebbenden zijn momenteel sterk aan verandering onderhevig. Daarbij gaat het onder meer om veranderende rollen, het delen van verantwoordelijkheden, samenwerken en het ruimte bieden voor initiatieven en ambities. Openbaar groen is bij uitstek een onderwerp waarin gezocht moet worden naar een nieuwe balans en nieuwe spelregels om gezamenlijk een duurzaam en toekomstbestendig groenbeleid na te streven.

Het traject tijdens het opstellen van een groenbeleidsplan vraagt een om gedragen proces en resultaat. Ambtenaren, bewoners (vertegenwoordigers van wijken) en maatschappelijke organisaties zullen in verschillende fasen betrokken worden bij het proces. Zij worden door interactieve samenwerking geïnspireerd om constructief en resultaatgericht te werken aan het beleidsplan.

 

Het Groenbeleidsplan Ede is maatwerk; zowel procesmatig als inhoudelijk moet het passen bij de gemeente Ede en de inwoners, aansluiten op bestaand beleid en op geformuleerde ambities en uitnodigend zijn om mee te werken. Dit vraagt om een procesaanpak in zes stappen op verschillende schaalniveaus.

 

 1. VOORBEREIDING

Als eerste stap wordt voorgesteld om in een voorbereidende fase alle relevante beleidsdocumenten en kaarten af te stemmen als fundament en integrale benadering voor de visie. Het is van belang om in deze fase afspraken te maken over het detailniveau, de legenda, eenheden en de aanhechting van het op te stellen beleidsplan en het uitvoeringsprogramma aan de huidige beheersystematiek. Om op eenvoudige wijze de (tussen)resultaten van het proces te kunnen delen met leden van de kern- en werkgroep, wordt in deze fase een miniwebsite gelanceerd, die in de volgende fases wordt aangevuld en bijgewerkt.

 

Werkzaamheden

 • Afstemmen van alle beleidsdocumenten, begrippen, relevante kaarten en legenda’s
 • Afstemmen van plan van aanplak en planning
 • Opstellen van communicatieplan i.s.m. de gemeente

 

 1. TOEKOMSTBESTENDIGE GROENBLAUWE KOERS EDE (VISIE)

Als stap twee stellen we voor om op een inspirerende wijze het robuuste groenblauwe raamwerk voor de Ede te schetsen met alle betrokken beleidsafdelingen van de gemeente. Het groenblauwe raamwerk is de vertaling van de (duurzaamheids)ambitie in een integrale visie.

 

Werkzaamheden

 • Scan van relatie Ede tussen Veluwezoom en Vallei, met aandacht voor:
  • Verbinding van buitengebied tot binnenstad
  • Stedelijke kern met landschappelijke stadsranden
 • Scan van groen erfgoed, monumentaal groen (landgoed, parken en lanen etc.)
 • In kaart brengen van identiteit, karakteristieke kenmerken van het groenblauwe raamwerk (DNA)
 • Inbrengen van leidende principes bestuursakkoord: Duurzaam en gezonde stad & Het groene kapitaal (Omgevingsvisie Ede-Stad 2030, kansenkaart 6 gebieden, VOR)
 • Analyse van robuust groenblauw raamwerk, met aandacht voor:
  • Verbindende en versterkende structuur van groene lopers en blauwe linten
 • Analyse van toekomstbestendig groenblauw raamwerk (groenblauwe duurzaamheidsambities), met aandacht voor:
  • functie en potentiele meerwaarde van de groenstructuur inclusief de waterelementen
  • versterken van de biodiversiteit
  • ontwikkelen van voedselbossen (en volkstuinen)
  • inspelen op klimaatadaptatie (hemelwater, hittestress)
  • relatie met recreatieve routes
  • maatschappelijke betrokkenheid en relevantie
 • Opstellen van visiekaart robuust groenblauw raamwerk (bestaande en nieuwe ambities)

 

 1. GROENSTRUCTUUR ALS IDENTITEIT EN OMGEVINGSKWALITEIT

Het opgestelde groenblauwe raamwerk dient als vertrekpunt voor de derde stap, de uitwerking van de hoofdgroenstructuur met de belangrijkste gebieden, toplocaties en structuren (wegen) met de knooppunten (entree’s). De wijkgroenstructuur voor de zeven kernen wordt in relatie tot de beheersystematiek van de gemeente Ede verder uitgewerkt.

 

Werkzaamheden

 • Vastleggen functies van de fysieke groenelementen (bomen, bos, lanen, bermen etc.)
 • Vastleggen beleving van de kernkwaliteiten van het groen
 • Analyse van kansrijke locaties Stadsvisie (Brandpunt Centrum, Brandpunt Stationsknoop WFC, Buitenplaats Kernhem-Noord, Stadspark Koekeltse Veld, Mozaïek Frankeneng, Landschapspark De Groene Wig)
 • Opstellen hoofdgroenstructuurkaart Ede (uitwerking van groenblauw raamwerk), met hierop aangeven:
  • hoofdgroenstructuur, met de belangrijkste gebieden, toplocaties en structuren (wegen en knooppunten)
 • Opstellen wijkgroenstructuurkaarten, per kern op wijkniveau), met aandacht voor:
  • Gebied – gebruik – beleving – gewenste situatie – gewenste ontwikkeling
 • Opstellen kansenkaart groenstructuur, waardevolle structuren, met aandacht voor
  • locaties voor kwaliteitsverbetering
  • ontbrekende schakels
 • Aanscherpen en corrigeren van groenstructuurkaarten n.a.v. overleg

 

 1. BELEIDSTHEMA’S (INTEGRALE BENADERING)

Als vierde stap wordt op basis van de groenstructuurkaarten het beleid geformuleerd met alle betrokken beleidsafdelingen voor de verschillende thema’s:

 • groenkwaliteit, -identiteit en beheersbaarheid
 • ecologie en biodiversiteit
 • food, voedselbossen en (volks)tuinen
 • klimaatadaptatie (o.a. hemelwater en hittestress)
 • recreatief gebruik en routes
 • samenwerking en participatie

 

Werkzaamheden

 • Opstellen van beleidsuitgangspunten op basis van een integrale benadering (afstemmen hoofdlijnen VOR, Stadsvisie, programma biodiversiteit en Bomenbeleidsplan etc.) in relatie met beleving en leefbaarheid van de leefomgeving
 • Uitwerking van resultaten gebied, gebruik en beleving in relatie tot beleidsthema’s
  • Groenkwaliteit, -identiteit en beheersbaarheid
  • Ecologie en biodiversiteit, natuurinclusief beheer van o.a. bermen en bijenlinten
  • Food, voedselbossen en volkstuinen
  • Groen-blauw en rood-grijs in balans (Klimaatadaptatie, (hemel)water en energie)
  • Gezond groen, recreatief gebruik en routes
  • Waardering voor initiatieven (Participatie en samenwerking)

 

 1. UITVOERINGSPROGRAMMA (VAN BELEIDSTHEMA’S PER DEELGEBIED)

In de vijfde stap wordt het geformuleerde groenbeleid uitgewerkt in uitvoeringsprogramma’s voor de 7 deelgebieden (kernen). Op deze wijze streven we in het proces naar het samenkomen van de ambitie voor een robuust groenblauw raamwerk, het verduurzamen van de openbare groene ruimten en het waarborgen van de basiskwaliteit voor leefbaarheid en voor participatie van het groenbeheer en -onderhoud. Dit wordt uitgewerkt tijdens een interactieve sessie, waarbij de belanghebbende partijen per wijk betrokken worden om hun aandeel te leveren.

 

Werkzaamheden

 • Opstellen van uitvoeringsprogramma (in relatie tot de beheersystematiek van de gemeente Ede en afgestemd met het programma Biodiversiteit, het Bomenbeleidsplan en lokale initiatieven waaronder het bijenlint) met aandacht voor beeld, beleving en gebruik
 • Vertalen van beeld, beleving en gebruik; van beleid naar uitvoering
 • Uitwerking van uitvoeringsprogramma voor de deelgebieden (per kern op wijkniveau) in relatie tot het huidige beheersysteem van de gemeente Ede (GIS)

 

 1. EINDREDACTIE EN OPLEVERING EINDPRODUCT

Het eindproduct wordt een beeldend en inspirerend groenbeleidsplan, opgeleverd als interactieve PDF document, dat recht doet aan de ambities en opgaven van Ede, de identiteit van het groen en het open proces en daarnaast aansluit op bestaande beleidsvisies en -documenten en de beheersystematiek. Met inspirerende beelden wordt het uitvoeringsprogramma vormgegeven, realistisch op de korte termijn en ambitieus voor de langere termijn.

 

Producten

 • Definitief groenbeleidsplan Ede met uitvoeringsprogramma, bestaande uit:
 • Visie Robuust Groenblauw Raamwerk, met: identiteitskaart Ede

(karakteristieke kenmerken), visiekaart Stads- en dorpsranden gemeente Ede, visiekaart Robuust Groenblauw Raamwerk.

 • Groenstructuur (functie/ gebruik – identiteit – beleving – ambities/ visie) met: hoofdgroenstructuurkaart Ede, wijkgroenstructuurkaart (7x) en de kansenkaart groenstructuur.
 • Beleidsplan met kaarten van de zes thema’s

Uitvoeringsprogramma (wijkgroen – buurtgroen – beleid – uitvoering), met: kaarten met uitvoeringsprogramma 7 kernen op wijkniveau, uitvoeringsprogramma van 6 beleidsthema’s per wijk in relatie met de beheersystematiek.

Menu