De vijf gemeenten in de regio Zuidoost Friesland – Heerenveen, Smallingerland, Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland – werken al jaren bestuurlijk en ambtelijk samen op het gebied van recreatie en toerisme. In maart 2022 hebben de vijf colleges een Regionale Toeristische Ontwikkelstrategie Zuidoost Friesland omarmd, waarin een regionale aanpak voor vitale logies is opgenomen.

Deze aanpak houdt in dat de samenwerkende gemeenten kaders willen ontwikkelen om nieuwe initiatieven voor vitale toeristische logiesaccommodaties te ondersteunen, uit te dagen, te begeleiden en/of te faciliteren.

NOORDPEIL heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van dit toetsingskader. Door middel van drie SWOT-analyses zijn de gebiedskenmerken van Zuidoost Friesland en de spreiding van logiesaccommodaties en toeristische voorzieningen in kaart gebracht.

Het totaal van deze SWOT-analyses vormt de basis voor de te ontwikkelen kaders, waarbinnen de gemeenten toekomstige initiatieven in de logiessector willen beoordelen en beleid willen vormen.

Voor informatie:
Els van der Laan

Els van der Laan

Landschapsarchitect BNT

Jelmer Bokma

Cartograaf/DTP’er