De verkenning naar de Groningse borgbiotopen is in opdracht van de Provincie Groningen uitgevoerd door NOORDPEIL. In samenwerking met Erfgoedvereniging Heemschut, het Borgenplatform van Erfgoedpartners, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de betreffende gemeenten met de eigenaren is de omgeving van het borgcomplex in beeld gebracht. Daarbij gaat het om de cultuurhistorische relaties en landschappelijke samenhang van de borg met het borgterrein en het historische cultuurlandschap. In deze verkenning zijn 19 bestaande borgen geïnventariseerd op basis van cartografische interpretaties van kaarten en veldinventarisaties.

Een borgbiotoop is een gebied dat bestaat uit een waardevol historisch cultuurlandschap met (1) het monumentale borgcomplex; de borg met de bijgebouwen en het borgterrein (rijksmonument), (2) de cultuurhistorische relatie van waardevolle, beschermde landschapselementen en samenhangende historische structuren van de omgeving (waterstructuren, infrastructuur, laan- en groenstructuren, groenelementen, reliëf etc.) en (3) de landschappelijke samenhang en visuele relatie met omliggende (beschermde) stads- en dorpsgezichten en monumentale gebouwen.

Voor informatie:
Els van der Laan

Els van der Laan

Landschapsarchitect BNT

Jelmer Bokma

Cartograaf/DTP’er