Het Edese landschap vormt het groene kapitaal van de gemeente. De combinatie van een stedelijke kern en een groot landelijk gebied maakt de gemeente Ede uniek. De dorpen hebben ieder een eigen identiteit en aantrekkelijkheid. Daarnaast heeft gemeente Ede prachtige landschappen en natuurgebieden. In het bestuursakkoord 2018-2022 is vastgelegd dat het groene kapitaal gekoesterd, versterkt en optimaal gebruikt moet worden vanuit de vier speerpunten:

  • Kwaliteit en identiteit
  • Klimaat en water
  • Ecologie en biodiversiteit
  • Gezonde leefomgeving (food, voedselbossen, volkstuinen, recreatie en participatie)

NOORDPEIL is gevraagd om in samenwerking met de bewoners van de gemeente Ede, middels participatieprocessen, een groenbeleidsplan op te stellen.

In dit groenbeleidsplan wordt een relatie gelegd met verschillende beleidsterreinen en bestaande visies, structuur- en beleidsplannen en ambitiedocumenten. Het doel is om de groene ambitie te koppelen aan de blauwe, waardoor integraal sturing gegeven kan worden aan een toekomstbestendige groenblauwe koers om daarmee te anticiperen op de actuele opgaven voor onder andere klimaat, water en biodiversiteit.

auto"">
Voor informatie:
Els van der Laan

Els van der Laan

Landschapsarchitect BNT

Jelmer Bokma

DTP-er/Cartografie