Het natuur- en waterlandgoed Trijntje Wiel is gelegen in het open veenweidegebied en maakt onderdeel uit van de lintbebouwing van Broek Noord. Het open karakter van het landschap met de kaden, vaarten en wielen is uitgangspunt voor het landgoed. Een gebied van ongeveer 35 hectare bestaat grotendeels uit graslanden en water. De kade die het boezemwater keert, is onderdeel van het landgoederf waarbinnen de drie woningen zijn gelegen. Het gebied tussen de kade en de Zijlroede is laaggelegen en zal in de wintermaanden deels onder water staan. De situatie van het verleden is daarmee teruggebracht, broek (van het oudfriese woord brok) betekent immers moerassig land. De openheid en het extensieve beheer door begrazing is aantrekkelijk voor weidevogels. Bestaande stallen worden vervangen door een potstal, een stal waarbij de mest op gezette tijden wordt bedekt met een nieuwe laag stro. De monumentale boerderij met boomgaard vormt een aantrekkelijk onderdeel van het landgoed.

NOORDPEIL is gevraagd een beeldkwaliteitsplan op te stellen voor dit gebied.

Voor informatie:
Els van der Laan

Els van der Laan

Landschapsarchitect BNT