Het ‘Handboek voor het landschap’ is een vertaling van het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) ontwikkelingsvisie voor de Stadsregio Leeuwarden (2004) van de zes gemeenten in de Stadsregio Leeuwarden: Leeuwarderadeel, Leeuwarden, Tytsjerksteradiel, Boarnsterhim, Littenseradiel en Menameradiel. Na 2004 zijn zowel door de Provincie Fryslân als deze zes gemeenten nieuwe beleidsdocumenten opgesteld. Het LOP is hiermee als beleidsdocument verouderd op onder andere de onderdelen ruimtelijke kwaliteit, landschap en cultuurhistorie. Het ‘Handboek voor het landschap’ dient als methodiek om het LOP operationeel te maken ten behoeve van de landschappelijke inpassing van ruimtelijke plannen in de verschillende gemeenten. Waar in het LOP de ambitie voor het landschap is vastgelegd, gaat het handboek in op de actuele ruimtelijke thema’s zoals stads- en dorpsranden, landelijk(e) (ge)bouwen, water-, groen- en infrastructuur.

Voor informatie:
Els van der Laan

Els van der Laan

Landschapsarchitect BNT