Voor het waterdorp Oudega (Súdwest-Fryslân) is in nauwe samenwerking met de bewoners een verkenning naar potentiële woonlocaties uitgevoerd. In twee bewonersavonden zijn ideeën verzameld voor woonlocaties, en hebben de bewoners gewerkt aan ontwerpen voor verschillende locaties. Op basis van deze bewonersavonden is een advies opgesteld voor mogelijke woonlocaties in Oudega.

Oudega was een van de drie pilotgebieden voor de kernenaanpak woningbouw. De kernenaanpak Woningbouw is opgezet voor (kleinere) kernen in Súdwest-Fryslân die aangeven een sterke behoefte te hebben aan woningbouw. In zo’n geval werkt de gemeente samen met de kern om geschikte woningbouwlocaties te vinden, waarbij alle mogelijkheden en belemmeringen worden besproken met de inwoners van de kern zelf.

Voor informatie:

Jelger de Boer

Junior projectleider leefomgeving