PROCES – AANPAK

Samenwerking, participatie en draagvlak zijn essentieel in deze tijd, zeker als het gaat om afstemming met de omgevingsvisie. Ze vormen een actueel inhoudelijk thema als onderdeel van het proces. De verhoudingen tussen de overheid en burgers, bedrijven en belanghebbenden zijn momenteel sterk aan verandering onderhevig. Daarbij gaat het onder meer om veranderende rollen, het delen van verantwoordelijkheden, samenwerken en het ruimte bieden voor initiatieven en ambities. Openbaar groen is bij uitstek een onderwerp waarin gezocht moet worden naar een nieuwe balans en nieuwe spelregels om gezamenlijk een duurzaam en toekomstbestendig groenbeleid na te streven.

Het traject tijdens het opstellen van een groenbeleidsplan vraagt een om gedragen proces en resultaat. Ambtenaren, bewoners (vertegenwoordigers van wijken) en maatschappelijke organisaties zullen in verschillende fasen betrokken worden bij het proces. Zij worden door interactieve samenwerking geïnspireerd om constructief en resultaatgericht te werken aan het beleidsplan.

Het Groenbeleidsplan Ede is maatwerk; zowel procesmatig als inhoudelijk moet het passen bij de gemeente Ede en de inwoners, aansluiten op bestaand beleid en op geformuleerde ambities en uitnodigend zijn om mee te werken. Dit vraagt om een procesaanpak in zes stappen op verschillende schaalniveaus.

  1. VOORBEREIDING

Als eerste stap wordt voorgesteld om in een voorbereidende fase alle relevante beleidsdocumenten en kaarten af te stemmen als fundament en integrale benadering voor de visie. Het is van belang om in deze fase afspraken te maken over het detailniveau, de legenda, eenheden en de aanhechting van het op te stellen beleidsplan en het uitvoeringsprogramma aan de huidige beheersystematiek.

Menu