Versterkingsstrategie op basis van dorpsvisie en Dorps-DNA

Kwaliteit en identiteit voor de karakteristieke dorpen in Groningen

De versterkingsopgave in de prachtige dorpen van Groningen heeft een grote impact op de leefomgeving en de ruimtelijke kwaliteit. Om te voorkomen dat de eigenheid en de identiteit van het Groninger platteland verloren gaat, werken we aan een versterkingsstrategie waarbij de cultuurhistorie en het verleden van de plek inspiratie bieden voor toekomstige opgaven. Voor de Gemeente Loppersum hebben we de versterkingsstrategie ontwikkeld met als vertrekpunt de dorpsvisie waarbij het verleden de inspiratie is voor de toekomst. De versterkingsstrategie verbindt de ruimtelijke en sociaal maatschappelijke kwaliteiten van de leefomgeving als integraal onderdeel van de versterkingsopgave (sloop-nieuwbouw). Daarmee is de versterkingsopgave niet langer alleen een veiligheidsopgave voor gebouwen, maar ook een toekomstgerichte, kwalitatieve opgave waarin alle kwaliteiten en structuren van de leefomgeving samenkomen op basis van een dorpsvisie opgesteld door bewoners en ondernemers.

DNA-methodiek

De versterkingsopgave wordt opgesteld met de inbreng van bewoners en ondernemers. Hiervoor werkt NOORDPEIL met de DNA-methodiek, die ontwikkeld om is de karakteristieke kernkwaliteiten van dorpen als uitgangspunt voor nieuwe ontwikkelingen in te kunnen zetten. Het ontrafelen van de kwaliteiten in vier verschillende lagen (groen, water, wegen en bebouwing) zorgt ervoor dat de (historische) structuur van het dorp in beeld wordt gebracht. Juist deze historische identiteit, de gebiedsspecifieke kenmerken en architectuur vormen de basis voor de herkenbaarheid en kwaliteit van de dorpen. Door voor de versterkingsopgave gebruik te maken van deze methodiek en voort te bouwen op de historische identiteit wordt de kwaliteit en samenhangende structuur tussen dorp en omgeving versterkt.

Dorps DNA Easterein

Participatie

Door de versterkingsopgave te zien als een opgave van de dorpsgemeenschap, die met toepassing van de DNA-methodiek een breed draagvlak kan krijgen, wordt op eenvoudige wijze de kwaliteit van de leefomgeving en van de wensen van bewoners een integraal onderdeel van deze opgave. Bestaande initiatieven en beschikbare financiële middelen kunnen bovendien op deze wijze effectief benut worden.

Wat kan noordpeil doen?

  • Gedegen historisch en ruimtelijk/ stedenbouwkundig onderzoek; noodzakelijk voorafgaand aan ruimtelijke planvorming m.b.t. de versterkingsopgaven.
  • Ruimtelijk ontwerp; landschapsarchitecten leggen verbanden, inspireren en zorgen voor ruimtelijke kwaliteit.
  • Partijen samenbrengen; participatie en circulaire samenwerking vergroot kwaliteit van de oplossing en verstevigt het draagvlak.
  • Schakelen van klein naar groot; denken vanuit koppelkansen in gebiedsontwikkeling en (co)financiering.